Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

JANUSZ FIC – PREZES ZARZĄDU KROŚNIEŃSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

Absolutnie najważniejszą kwestią i fundamentem w strategii naszej Spółki jest ukierunkowanie się na pozyskiwanie środków zewnętrznych i bezzwrotnego wsparcia na realizowane inwestycje. Mamy w tym zakresie bardzo duże doświadczenie, bowiem jak do tej pory udało się nam skutecznie pozyskać i rozliczyć blisko 150 mln zł bezzwrotnego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a w umowach o dofinansowanie mamy zakontraktowane jeszcze ponad 50 mln zł ze środków krajowych NFOŚiGW, co daje łącznie ponad 200 mln zł dotacji bezzwrotnych.

Zewnętrzne wsparcie finansowe pozwoliło nam zrealizować inwestycje, na które kiedyś nie tylko nie było nas stać, a nawet trudno było sobie wyobrazić ich realizację. Kilkanaście lat konsekwentnej pracy pozwoliło nam jednak zrealizować zadania nawet te, które na początku były trudne do wyobrażenia.

Zaznaczyć trzeba, że Krośnieński Holding Komunalny jest miejską spółka, która nie może i nie powinna wypracowywać zbyt dużych zysków nawet wtedy, gdy byłyby one źródłem finansowania inwestycji. Dlatego też olbrzymią szansą było, jest i mam nadzieję, że dalej będzie pozyskiwanie bezzwrotnego dofinansowania, które jest substytutem zysków i pozwala na znacznie szybszy rozwój przedsiębiorstwa. Pomysłów na kolejne przedsięwzięcia nam nie brakuje i jeżeli możliwe będzie pozyskanie na nie zewnętrznego wsparcia, to na pewno nie jest to nasze ostatnie słowo.

– Pracujemy nad wieloma projektami, ale najbardziej absorbującym aktualnie tematem jest budowa wspomnianego już Bloku Energetycznego. Jest to największy projekt inwestycyjny w historii naszej Spółki i jego realizacja jest dla nas obecnie priorytetowym zadaniem. Całość produkowanej w nim energii elektrycznej, a będziemy dysponować dużymi jej nadwyżkami, planujemy wykorzystać na potrzeby lokalnej społeczności. Będzie się to odbywać poprzez rozwijanie działalności Krośnieńskiego Klastra Energii, którego nasza Spółka jest współzałożycielem oraz koordynatorem. To są najważniejsze działania, jakie stoją przed nami w najbliższym czasie.

 

MPGK KROSNO STAWIA NA ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO GOSPODARKI MIEJSKIEJ

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. to spółką samorządowa realizująca zadania własne miasta Krosna. W strukturach holdingu skupiona została działalność z zakresu komunikacji miejskiej, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz produkcji i dystrybucji energii cieplnej.

 

Krośnieński Holding Komunalny to przedsiębiorstwo komunalne, które nastawione jest na ciągły rozwój, podnoszenie standardu świadczonych usług oraz na prowadzenie działalności zgodnej z koncepcją oraz zasadami GOZ (Gospodarki o obiegu zamkniętym). Oprócz bieżącej działalności komunalnej, świadczonej na rzecz miasta Krosna i mieszkańców, spółka z powodzeniem wdraża i realizuje proekologiczne przedsięwzięcia, które dostrzegane i doceniane są na arenie ogólnopolskiej. Krośnieński Holding Komunalny jest m.in. wiceliderem Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Polsce i znajduje się w czołówce najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w rankingach Strefy Gospodarki, a inwestycje w zakresie działalności odpadowo-energetycznej są podawane za wzór innym miastom i przedsiębiorstwom komunalnym w kraju.

Holding to większy potencjał

Wdrożenie struktury holdingu w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie to efekt sprecyzowanych działań, mających na celu zoptymalizowanie prowadzonych działalności. Koncepcja powołania holdingu zakładała m.in. uporządkowanie organizacyjne firmy, optymalizację kosztową, konsolidację kapitału oraz nadzór biznesowy nad prowadzonymi działalnościami. Głównym zamysłem było, by nowa formuła przedsiębiorstwa była dla niego szansą na dynamiczny rozwój w sektorze usług komunalnych i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Utworzenie holdingu pozwoliło nam prężnie rozwijać prowadzone działalności oraz pozyskiwać kapitał na finansowanie dużych i znaczących dla lokalnej społeczności inwestycji – mówi Janusz Fic, prezes zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Poprzez szereg nowatorskich przedsięwzięć udało się nam umocnić pozycję Spółki – dodaje Janusz Fic.

Wiodącą spółką w holdingu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, którego podstawowa działalność prowadzona jest w ramach trzech jednostek, tj. Wodociągów Krośnieńskich, Elektrociepłowni Krosno oraz Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. Transportem miejskim zajęła się Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., a odbieraniem i wywozem odpadów spółka Remondis KROeko, w której Krośnieński Holding Komunalny posiada 49% udziałów.

Jako holding mamy większy potencjał finansowy i inwestycyjny. Skupiliśmy wokół siebie także specjalistów, którzy zapewniają nam profesjonalizm w obsłudze inwestycji, w realizacji różnych projektów i pozyskiwaniu środków zewnętrznych – podkreśla prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Mamy dzisiaj zespół, z którym śmiało możemy realizować duże i ambitne projekty, jak choćby budowa Bloku Energetycznego opalanego pozostałościami z sortowania odpadów o wartości ponad 100 mln złotych – dodaje J. Fic.

Synergia między działalnościami

Atutem zintegrowania gospodarki miejskiej w strukturach holdingu jest możliwość realizacji różnorodnych tematycznie projektów, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, a przede wszystkim wykorzystywanie synergii pomiędzy prowadzonymi działalnościami.

Zarządzanie różnymi działalnościami w ramach jednej spółki zdecydowanie ułatwia uzyskiwanie efektów synergii. Przykładem może być projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej”, w którym pozostałości po sortowaniu odpadów będą wykorzystywane jako paliwo do celów energetycznych, w tym do produkcja ciepła – wyjaśnia Janusz Fic. – Dzięki wykorzystaniu odpadów zwiększymy potencjał kogeneracyjny naszej elektrociepłowni, a nadwyżki prądu będziemy wykorzystywać na potrzeby lokalne – dodaje prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Działalność wodociągowa

Największym zakładem wchodzącym w skład Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego są Wodociągi Krośnieńskie, które dostarczają wodę pitną do ponad 100 tys. odbiorców – mieszkańców Krosna i 11 okolicznych gmin. Rocznie do systemu wodociągowego zarządzanego i obsługiwanego przez Wodociągi Krośnieńskie trafia średnio ponad 5 milionów metrów sześc. wody, co daje ponad 14 tysięcy metrów sześc. na dobę. Produkcja i dystrybucja wody oparta jest  na systemie trzech ujęć – w Sieniawie, Szczepańcowej i Iskrzyni. Nad zdatnością wody do spożycia czuwa certyfikowane laboratorium, które na bieżąco bada i kontroluje jakość wody na ujęciach oraz u konsumentów. Podnosząc standard świadczonych usług spółka nie tylko modernizuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne, ale też systematycznie je rozbudowuje. Końcem 2022 r. zakończona została wielozadaniowa modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, która zapewnia stabilność pracy całej oczyszczalni oraz wymagany poziom parametrów technologicznych i środowiskowych.

W 2022 r. w Wodociągach Krośnieńskich zrealizowano również projekt, w ramach którego została w Krośnie utworzona inteligentna sieć wodociągowa oraz nowoczesny i funkcjonalny system eBOK dla klientów Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Był to projekt o charakterze pionierskim, w swojej tematyce innowacyjny na skalę kraju, a do tego zgodny z ideą „smart city”, czyli inteligentnego miasta przyjaznego jego mieszkańcom.

To, co zastosowaliśmy w kwestii zarządzania systemem wodociągowym, jest prawdziwą rewolucją i z całą pewnością przyniesie w przyszłości duże korzyści w ograniczaniu strat w sieci wodociągowej. System i oprogramowania, które w ostatnim czasie wdrożyliśmy, pozwoliły nam na skuteczne wykrywanie awarii i zdecydowanie lepsze zarządzanie siecią – mówi prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Według wieloletnich statystyk tylko 10 proc. awarii widocznych jest na powierzchni. Większość to awarie ukryte, trudne do zlokalizowania i zdiagnozowania. Dla nas to już jednak przeszłość, bo system sam podpowiada nam, gdzie szukać takich awarii. To oszczędność wody, czasu, energii i pieniędzy – dodaje Janusz Fic.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, które jest zarządzane przez Krośnieński Holding Komunalny, po zakończonej w 2021 r. modernizacji i rozbudowie, przetwarza odpady komunalne dostarczane do instalacji przez ok. 350 tys. mieszkańców z 28 gmin z południowej części województwa podkarpackiego. W ramach zrealizowanego projektu powstała m.in. w dużej mierze zautomatyzowana sortownia odpadów, wyposażona w nowoczesną linię sortowniczą i system wentylacji do oczyszczania powietrza oraz wybudowana została całkowicie nowa instalacja biologiczna do przetwarzania odpadów zielonych i biodegradowalnych, składająca się z 22 zamkniętych bioreaktorów, wyposażonych w specjalistyczny system hermetyzacji i system do oczyszczania powietrza, dzięki czemu cała instalacja stała się wręcz neutralna dla otoczenia i pozbawiona uciążliwości zapachowych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt specjalistyczny i maszyny dodatkowo usprawniły pracę całego zakładu, a powstały na terenie RCO Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wyposażony w ścieżkę do edukacji ekologicznej i tzw. kącik rzeczy używanych, aktywnie włączył mieszkańców w ideę selektywnej zbiórki odpadów i właściwego postępowania z odpadami.

Wartość inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w zakresie działalności opadowej to ponad 105 mln zł.

Dzięki współpracy 28 gmin w naszym regionie udało się stworzyć efektywny system gospodarowania odpadami i pozyskać znaczące dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami. To nie nasza spółka, ale mieszkańcy gmin, które przystąpiły do współpracy z miastem Krosno, są faktycznymi beneficjentami tych inwestycji oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej, gdyż dotacje te bezpośrednio wpływają na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami – podkreśla Janusz Fic.

Efektywny system ciepłowniczy

Kierowana przez Krośnieński Holding Komunalny Elektrociepłownia Krosno zaliczana jest do najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. Około 90 proc. energii cieplnej produkowanej w Elektrociepłowni Krosno pochodzi z OZE. Obecnie głównym paliwem wykorzystywanym w instalacji jest biomasa, która od 2013 r. sukcesywnie zmniejsza i eliminuje zużycie węgla w całym systemie ciepłowniczym.

Aktualnie działalność Elektrociepłowni Krosno oparta jest na pracy kogeneracyjnej instalacji ORC o mocy cieplnej 5,35 MW oraz elektrycznej 1,4 MW, wybudowanym w 2020 r. kotle biomasowym o mocy 7,0 MW oraz na czterech kotłach typu WR-10 i jednym kotle WR-4,8, przy czym miał węglowy używany jest jako paliwo szczytowe i rezerwowe.

Budowa bloku ORC w 2013 r. była dość nowatorskim rozwiązaniem, ale wówczas również najbardziej efektywnym ekonomicznie. Decyzja o budowie instalacji była poparta wieloma analizami i z perspektywy czasu jesteśmy przekonani, że był to krok w dobrym kierunku – wyjaśnia prezes Janusz Fic. – Stawiając na paliwo odnawialne nasza elektrociepłownia poszła w stronę proekologicznych zmian i dywersyfikacji paliwowej – dodaje.

Przedsięwzięciem, które w ciągu najbliższych dwóch lat po raz kolejny zrewolucjonizuje pracę całej elektrociepłowni jest budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów. Instalacja jest w trakcie budowy i jest realizowana, przez polsko-francuskie konsorcjum firm Instal Warszawa i Paprec Energies, do września 2024 r.

Budowa bloku energetycznego na pozostałości z sortowania odpadów jest zwieńczeniem wielu inwestycji, jakie spółka zrealizowała w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Wykorzystując potencjał odpadów unikniemy ich składowania poprzez wykorzystanie jako paliwa w bloku energetycznym. Jest to swoista finalizacja naszej koncepcji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Energia cieplna wytworzona w bezpieczny sposób w instalacji trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana do ogrzania wielu krośnieńskich mieszkań i instytucji – wyjaśnia Janusz Fic.

Firma samowystarczalna energetycznie

Efektem inwestycji spółki w odnawialne źródła energii jest 16 obiektów prądotwórczych, a kolejne są w budowie bądź przygotowaniu. Największym źródłem do produkcji własnej energii elektrycznej jest kogeneracyjna instalacja biomasowa ORC, która funkcjonuje w Elektrociepłowni Krosno. W strukturach Wodociągów Krośnieńskich funkcjonuje osiem obiektów prądotwórczych, tj. elektrownia biogazowa, turbina wodna oraz sześć instalacji fotowoltaicznych – zlokalizowanych na terenach Oczyszczalni ścieków, a także zakładów uzdatniania wody w Sieniawie, Szczepańcowej i Iskrzyni. Na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów znajduje się natomiast elektrownia biogazowa oraz trzy elektrownie słoneczne – pierwsza na zrekultywowanej części składowiska, druga przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a trzecia na dachu kompostowni. W instalację fotowoltaiczną wyposażony jest również nowo wybudowanym budynku administracyjnym spółki przy ul. Fredry 12, a także budynek siedziby MKS Krosno Sp. z o.o. oraz budynek warsztatu mechanicznego MPGK Krosno.

Funkcjonujący w spółce system autokonsumpcji energii elektrycznej sprawia, że efektywnie maksymalizujemy zużycie na własne potrzeby energii wyprodukowanej we własnych instalacjach. W ostatnich latach produkcja energii elektrycznej była wyższa niż jej zużycie – wyjaśnia prezes Janusz Fic, i dodaje: – W planach spółki są kolejne inwestycje zwiększające jej samowystarczalność i niezależność energetyczną.

Klaster energii i elektromobilność

Wykorzystując ten potencjał Krośnieński Holding Komunalny stawia na elektromobilność. W 2021 roku Spółka zakupiła pierwsze cztery samochody elektryczne, a w przyszłym roku MKS Krosno uzupełni swój tabor o 3 autobusy elektryczne. Pojazdy te będą napędzane energią elektryczną produkowaną przez Spółkę, z naciskiem na ich ładowanie w okresach posiadania nadwyżek energii. W przyszłości będzie to istotny element optymalizujący gospodarkę energetyczną Spółki w związku z planami dalszego rozwoju elektromobilności.

Z inicjatywy naszej Spółki powstał Krośnieński Klaster Energii, który tworzymy z miastem Krosno i Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie. Głównym naszym celem jest zwiększanie produkcji energii elektrycznej oraz jej zagospodarowania na potrzeby lokalnej społeczności. Tutaj też oczekujemy korzyści w postaci obniżenia kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego – mówi Janusz Fic. – Interesujemy się też rozwojem technologii wodorowych, bo uważamy, że jest jedną z ważnych szans rozwojowych dla przedsiębiorstwa. Dlatego też przystąpiliśmy do Podkarpackiej Doliny Wodorowej. W wykorzystaniu wodoru widzimy duży potencjał i synergię pomiędzy różnymi jego działalnościami – dodaje prezes krośnieńskiej spółki komunalnej.