Edycja 2018

Edycja 2017

Edycja 2016

Edycja 2015

Edycja 2014

Edycja 2013

Laureaci

Regulamin konkursu PNG 2018

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarczego Województwa Podkarpackiego poprzez:

 1. prezentację firm o najbardziej korzystnym i pożądanym wizerunku gospodarczym,
 2. promowanie marki podkarpackich produktów i usług,
 3. rekomendacje podkarpackich przedsiębiorstw do ogólnopolskich nagród i wyróżnień,
 4. inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw w działalności na rzecz regionu,
 5. integrację przedsiębiorców z samorządami terytorialnymi.

II. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

III. Uczestnicy

 1. W Konkursie uczestniczą firmy mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego przynajmniej dwa lata.
 2. Przedsiębiorstwa deklarują udział w Konkursie na druku "Deklaracja uczestnictwa w Konkursie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza". Złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyjęciem warunków wynikających z niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:
  1. Polskie przedsiębiorstwo - udział kapitału polskiego stanowi min. 50%:
   • firmy mikro - do 10 osób zatrudnionych
   • firmy małe I - od 11 do 25 osób zatrudnionych
   • firmy małe II - od 26 do 50 osób zatrudnionych
   • firmy średnie I - od 51 do 100 osób zatrudnionych
   • firmy średnie II - od 101 do 250 osób zatrudnionych
   • firmy duże - powyżej 250 osób zatrudnionych.
  2. Przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce - udział kapitału zagranicznego stanowi pow. 50%.

   Firmy startujące w kategoriach "Polskie przedsiębiorstwo" i "Przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce" mogą się ubiegać o nagrody dodatkowe przyznawane w następujących kategoriach:

   • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
   • Przedsiębiorstwo Budowlane,
   • Przedsiębiorstwo Handlowe,
   • Opieka Zdrowotna,
   • Eksporter,
   • Firma Pięciolecia,
   • Firma Dziesięciolecia.
  3. Najlepsze produkty
  4. Najlepsze usługi
  5. Usługi finansowe
  6. Innowacje

   Firmy zgłaszające swoje produkty lub usługi w kategoriach "Najlepsze produkty" i "Najlepsze usługi" mogą się ubiegać o nagrodę dodatkową w kategorii Innowacje.

 4. Nagrody Specjalne przyznawane przez Kapitułę: Manager Roku, Wydarzenie Roku, Darczyńca Roku, Firma Roku.

IV. Kapituła Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

 1. Kapituła Konkursu składa się z osób zaufania publicznego, specjalistów z dziedziny gospodarki zaproszonych przez organizatorów, Wojewodę Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 2. Kapituła dokonuje oceny firm, produktów i usług biorących udział w Konkursie, kontroluje jego przebieg, wyłania grupy firm nominowanych do oceny finałowej, wskazuje firmy do wizytacji, przyznaje i wręcza nagrody konkursowe oraz opracowuje zmiany regulaminowe kolejnych edycji Konkursu.
 3. Kapituła może powoływać dodatkowych ekspertów.
 4. Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
 5. Dokumenty złożone przez uczestników są objęte tajemnicą i nie będą udostępniane poza procedurami konkursowymi, a dane w nich zawarte będą znane wyłącznie Kapitule Konkursu i audytorom.

V. Sekretariat Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

Funkcję Sekretariatu Konkursu pełni Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie.
Sekretariat administruje konkursem, poprzez:

 • zorganizowanie systemu przyjmowania zgłoszeń firm i obsługi konkursu,
 • ocenę merytoryczną zgłoszeń i kompletności przedłożonej dokumentacji,
 • stała obsługę techniczną i finansową firm uczestników Konkursu,
 • prowadzenie prac organizacyjnych całości Konkursu i gali finałowej.

VI. Przebieg konkursu

Konkurs jest imprezą cykliczną o edycjach organizowanych raz w roku. Terminy, związane z poszczególnymi etapami każdej edycji, a także wysokość opłat konkursowych wnoszonych przez uczestników określają i podają do wiadomości Organizatorzy i Kapituła Konkursu.

 • Etap 1 - zgłoszenie udziału w Konkursie (do 10 lipca 2018 r.);
 • Etap 2 - dostarczenie ankiety konkursowej wraz z załącznikami (do 20 lipca 2018 r.);
 • Etap 3 - weryfikacja dokumentacji konkursowej przez Kapitułę Konkursową;
  - ustalenie nominacji finałowych - (do 30 sierpnia 2018 r.);
 • Etap 4 - weryfikacja nominacji finałowych, wizytacje nominowanych firm i wybór Laureatów przez Kapitułę Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej;
  - uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień (październik-listopad 2018 r.).

Uwaga: Firma biorąca udział w Konkursie może sobie zastrzec prawo do zwizytowania przez Kapitułę Konkursu bez względu na wynik oceny wstępnej dokonanej na podstawie złożonych ankiet konkursowych. Informacja taka powinna być dostarczona do Sekretariatu Konkursu wraz z ankietą konkursową.

VII. Opłaty Konkursowe

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać do Sekretariatu Konkursu formularz zgłoszeniowy. Firmy, które złożą deklarację uczestnictwa w Konkursie zobowiązane są do wniesienia opłaty rejestracyjnej, zależnie od wielkości zatrudnienia w firmie. Opłata rejestracyjna w XVII edycji Konkursu zależy od wielkości zatrudnienia w firmie i wynosi odpowiednio:

 • firmy mikro - do 10 osób zatrudnionych - 750 zł + VAT
 • firmy małe I - od 11 do 25 osób zatrudnionych - 950 zł + VAT
 • firmy małe II - od 26 do 50 osób zatrudnionych - 1600 zł + VAT
 • firmy średnie I - od 51 do 100 osób zatrudnionych - 1950 zł + VAT
 • firmy średnie II - od 101 do 250 osób zatrudnionych - 2450 zł + VAT
 • firmy duże - powyżej 250 osób zatrudnionych - 2950 zł + VAT
 • instytucje finansowe - od 2950 zł + VAT

Firmy zgłaszające do Konkursu produkty i/lub usługi wnoszą opłatę dodatkową w kwocie 1250 zł + VAT za każdy zgłaszany produkt lub usługę. Nie ma ograniczeń w ilości zgłaszanych produktów i usług.

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do czwartego etapu Konkursu, w których zostanie przeprowadzona wizytacja, wniosą dodatkową opłatę w wysokości 750 zł + VAT (opłata ta, dla firm zatrudniających do 10 osób, nie będących spółkami prawa handlowego wynosi 450 zł + VAT).

VIII. Kryteria weryfikacyjne

Komisja Konkursowa Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej dokonuje oceny zgłoszonych do Konkursu firm, produktów i usług w sposób rzetelny i bezstronny.

 1. Przedsiębiorstwa oceniane są według poniższych parametrów weryfikacyjnych (punkty od 0 do 10):
  1. wielkość sprzedaży na rynku lokalnym i zewnętrznym,
  2. eksport,
  3. rentowność sprzedaży,
  4. wartość inwestycji lokalnych,
  5. innowacyjność i nowoczesność technologii,
  6. dynamika i struktura zatrudnienia,
  7. dbałość o pracownika i jego rozwój zawodowy,
  8. promocja regionalna i ogólnopolska, postrzeganie marki,
  9. wyróżnienia, nagrody, certyfikaty jakości,
  10. udział w programach rządowych i pomocowych,
  11. udział w integracji środowiska gospodarczego,
  12. relacje z kontrahentami,
  13. wpływ na środowisko (ekologia),
  14. sponsoring, działalność charytatywna i na rzecz społeczności lokalnej,
  15. realizacja obligatoryjnych zobowiązań (ZUS, podatki, kredyty)

  Kapituła w każdej edycji Konkursu określa minimum punktacji niezbędnej do nominacji finałowej. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny precyzuje Ankieta Konkursowa.

  Firmy startujące w Konkursie, ubiegające się o dodatkowe nagrody w kategoriach: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Budowlane, Przedsiębiorstwo Handlowe, Opieka Zdrowotna, Eksporter, Firma Pięciolecia, Firma Dziesięciolecia wraz z ankietą zasadniczą dostarczają do Sekretariatu Konkursu odpowiednie dla danej kategorii załączniki. (Aplikowanie o ww. nagrody dodatkowe nie pociąga za sobą żadnych dopłat do kwot określonych w punkcie VII regulaminu).

 2. Produkty i usługi oceniane są na podstawie dostarczonych dokumentów określających i potwierdzających ich jakość, właściwości użytkowe, innowacyjność i pozycję rynkową. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny precyzuje Ankieta Konkursowa. Kapituła może zażądać od uczestnika dostarczenia próbek produktów podlegających ocenie, wskazując czas i miejsce ich dostawy.

IX. Nagrody i wyróżnienia

 1. Laureaci (po 1 firmie w każdej kategorii) otrzymują statuetkę Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej - w danej kategorii, przyznawaną przez Kapitułę Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. Kapituła przyznaje również wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej z kategorii.

 2. Laureaci jak i firmy wyróżnione mają prawo używać odpowiednio logo i określenia:
  "Laureat Konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2018"
  "Wyróżnienie w Konkursie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2018"
  na swoich wyrobach, katalogach handlowych, drukach promocyjnych i firmowych.

 3. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla firm, produktów i usług, które wyróżniają się znacząco spośród pozostałych uczestników Konkursu.

 4. Kapituła Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej ma prawo odebrać nagrodę lub wyróżnienie z powodu działań uczestnika Konkursu niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie, stwierdzenia znacznego pogorszenia się jakości nagrodzonego produktu lub świadczonych usług bądź podanie informacji nieprawdziwych w składanej przez uczestnika dokumentacji konkursowej.

Patronat medialny:
TVP RzeszĂłw Radio RzeszĂłw Radio Leliwa Biznes i Styl Carpatia Biznes
Expres Jarosławski gospodarkapodkarpacka.pl Nowe Podkarpacie - Tygodnik regionalny Obserwator Lokalny
Resinet.pl Tygodnik Sanocki Tygodnik Sztafeta VIP Biznes i Styl Ĺťycie Podkarpackie